Paola wil in Nederland wonen

Paola komt uit de Dominicaanse Republiek en is getrouwd met Henk, die in Nederland woont en werkt. Paola heeft in de Dominicaanse Republiek geen werk en wil graag bij Henk in Nederland komen wonen. Henk weet niet hoe dat moet en vraagt advies aan een advocaat.
Paola kan niet zomaar naar Nederland reizen en hier komen wonen. Ze moet daarvoor eerst toestemming krijgen van de IND. Lees meer...

>     Naturalisatie
Voordat men Nederlander kan worden moet men aan inburgeringsvereisten voldoen. Ook is een belangrijke wijziging het feit dat men pas voor naturalisatie in aanmerking komt als men vijf jaar rechtmatig verblijf heeft gehad (dus in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning). Hierop zijn ook weer uitzonderingen. Bij een afwijzing van het verzoek om naturalisatie kan bezwaar gemaakt worden en daarna beroep ingesteld worden. Meer informatie kunt u vinden op de site van de overheid.

>     Wijziging van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie
Als er in de gemeentelijke basisadministratie foute gegevens staan, in bijvoorbeeld de naam of de nationaliteit of geboortedatum, kunt u een verzoek doen aan de gemeente om de gegevens te wijzigen. Hierbij kunnen ook problemen ontstaan en wederom kan bij een weigering de gegevens te wijzigen bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Andere vreemdelingenrechtelijke problemen kunnen zich voordoen rond:

 • Verblijfsvergunning op grond van een medische behandeling of medische noodsituatie
 • Verblijfsvergunning voor het volgen van een studie
 • Verblijfsvergunning voor het verrichten van werk in loondienst
 • Problemen die te maken hebben met een tewerkstellingsvergunning
 • Verblijf als alleenstaande minderjarige asielzoeker
 • Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort
 • Legalisatie en/of verificatie van documenten
 • Ongewenstverklaring
 • herhaald asielverzoek


Vluchtelingenrecht
Mr. M.F. Kiers is ook gespecialiseerd in Vluchtelingenrecht. Personen die gegronde vrees voor vervolging in hun land van herkomst hebben kunnen in Nederland asiel aanvragen.


Na een asielaanvraag is er de mogelijkheid correcties en aanvullingen te maken op het nader gehoor. Daarna komt de IND met een voornemen. Indien in het voornemen staat dat de IND voornemens is de asielaanvraag af te wijzen kan er een zienswijze ingediend worden. Pas daarna komt de (negatieve) beslissing. Van deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank. Indien de rechtbank het beroep ongegrond verklaard is in principe hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

In al deze fasen van de asielprocedure kan mr. Kiers u bijstaan of advies geven. Ook is een second opinion mogelijk indien uw eerste advocaat de zaak niet meer ziet zitten.

Andere problemen die te maken hebben met de asielprocedure zijn:

 • Intrekking verblijfsvergunning als gevolg van gewijzigd beleid met betrekking tot een land
 • Verblijf als alleenstaande minderjarige asielzoeker
 • Verblijf voor personen die Nederland buiten hun schuld niet kunnen verlaten
 • Intrekking van de verblijfsvergunning wegens bijvoorbeeld het plegen van strafbare feiten

>     Vreemdelingenbewaring
Als een vreemdeling illegaal of zonder rechtmatig verblijf in Nederland verblijft kan de vreemdelingenpolitie iemand in vreemdelingenbewaring stellen. Indien iemand in vreemdelingenbewaring wordt gesteld wordt er altijd een advocaat toegevoegd, dat betekent dat iemand altijd een advocaat heeft om hem/haar bij te staan. Mr. Kiers doet op dit moment geen zaken op dit terrein.


>     Strafzaken
Als het gaat om strafbare feiten gepleegd door asielzoekers kunnen zij niet binnen ons kantoor worden bijgestaan. Er is echter wel een samenwerking met mr. Van der Lem die gespecialiseerd is in het strafrecht. Door de combinatie van specialisaties (strafrecht Mr. Van der Lem en vreemdelingenrecht, Mr.Kiers) wordt u in uw strafzaak, terwijl u asielzoeker of vreemdeling bent, optimaal bijgestaan en geadviseerd.

Om zaken te mogen doen op het gebied van vreemdelingen- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenbewaring moet de advocaat aan diverse vereisten voldoen en de benodigde cursussen hebben gevolgd. Mr. Kiers voldoet aan alle vereisten en heeft een jarenlange ervaring op dit gebied.