IND
De immigratie- en naturalisatiedienst, het onderdeel van –thans- het Ministerie van Koninkrijksrelaties die gaat over het wel of niet verlenen van een verblijfsvergunning.

Basisexamen inburgering

In het ‘basisexamen inburgering in het buitenland’ wordt de basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving getoetst. De kennis wordt getoetst door een examen af te leggen bij de Nederlandse ambassade (of het consulaat-generaal) in het land van herkomst of het land van bestendig verblijf. Het land van bestendig verblijf is het land waar de vreemdeling langer dan drie maanden mag verblijven op grond van een verblijfstitel, zoals een verblijfsvergunning. Het basisexamen inburgering buitenland is verplicht voor alle MVV-plichtigen van 18 jaar tot 65 jaar die naar Nederland willen komen voor gezinshereniging (met uitzondering van verblijf bij een gezinslid met een verblijfsvergunning asiel) en arbeid in loondienst als geestelijk voorganger of godsdienstleraar. Vreemdelingen die willen verblijven als au pair, voor studie, medische behandeling of familiebezoek hoeven geen basisexamen inburgering buitenland te doen. Voor vreemdelingen met de Turkse nationaliteit en vreemdelingen die familielid zijn van iemand met de Turkse nationaliteit geldt deze vrijstelling ook. Er zijn nog meer mogelijkheden voor vrijstelling, bijvoorbeeld ziekte. Kijk hiervoor op de site van de IND.

Inkomenseis

U moet aantonen dat u een voldoende en duurzaam inkomen hebt. Dit betekent dat u moet laten zien dat u voldoende inkomen hebt voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld, voor verblijf bij (huwelijks)partner moet het inkomen voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.
De hoogte van het inkomen dat u moet aantonen wordt bepaald door uw persoonlijke situatie en het type verblijfsvergunning dat u gaat aanvragen. Het inkomen dat u moet aantonen is een bruto bedrag. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat.  Op de site van de IND staat een link naar de normbedragen. Die kunnen hier niet genoemd worden omdat ze elk jaar wijzigen.

Er zijn verschillende uitzonderingen op het inkomensvereiste. U kunt zich bijvoorbeeld in een situatie bevinden waarbij het voor u niet mogelijk is om te werken. Er zijn verschillende situaties denkbaar, zoals wanneer u ouder bent dan 65 jaar of u blijvend arbeidsongeschikt bent.

Duurzame arbeid
Het werk moet duurzaam beschikbaar zijn, minimaal een jaar. Voor flexibele arbeid (bijvoorbeeld uitzendwerk) gelden andere vereisten.

Adviesaanvraag

Speciale procedure waarbij eerst  aan de IND wordt gevraagd of men aan de voorwaarden voldoet, men vraagt eerst advies. Tegen een negatief advies kunnen geen rechtsmiddelen (bezwaar of beroep)  aangewend worden.

Machtiging tot voorlopig verblijf
Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, hebben een verblijfsvergunning nodig. De meeste vreemdelingen hebben eerst een speciaal visum nodig om Nederland binnen te komen: de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Bezwaar
Bezwaar is een juridische procedure waarbij eerst geklaagd wordt bij de instanties die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen. Die instantie is in dit geval de IND die in bezwaar een volledige heroverweging moet maken. Het is belangrijk alle argumenten in bezwaar aan te voeren omdat het soms in beroep niet meer mogelijk is om met nieuwe argumenten te komen.

Beroep
Beroep komt na een negatieve beslissing op bezwaar en wordt ingediend bij de rechtbank, een onafhankelijke rechter. De rechter beslist wie er gelijk heeft: u of de IND.

Verblijfsvergunning
Hiermee mag een vreemdeling langer dan 3 maanden in Nederland blijven. Er zijn 2 soorten vergunningen voor bepaalde tijd: Regulier en Asiel.

Beperking 'verblijf bij echtgenoot'
U komt altijd naar Nederland met een bepaald doel, dat doel noemen we wel het verblijfsdoel of de beperking. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie wonen of u komt hier werken of studeren. Voor elk verblijfsdoel gelden andere voorwaarden en worden andere documenten gevraagd. Een verblijfsdoel is tijdelijk of niet-tijdelijk.

Verblijfsvergunning intrekken

Als de beperking waaronder de verblijfsvergunning is verleend niet meer geldend is, bijvoorbeeld de studie is afgerond, het huwelijk is ontbonden, de relatie is voorbij, dan vervalt de verblijfsvergunning en zal de IND deze verblijfsvergunning intrekken.

Voortgezet verblijf
In principe kan men wanneer men vijf jaar een bepaalde verblijfsvergunning heeft gehad voortgezet verblijf aanvragen. De verblijfsvergunning is dan niet meer afhankelijk van het oorspronkelijke verblijfsdoel. Als u niet aan de voorwaarden voldoet kan soms nog via een wijziging van de beperking een andere verblijfsvergunning verkregen worden.

Inburgeringsvereiste
Als u een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf na gezinshereniging/-vorming na vijf jaar wilt aanvragen of een vergunning voor onbepaalde tijd, moet u voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u Nederlands kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet zich kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. U moet zich verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands. Anderen begrijpen wat u vertelt of opschrijft.
Om dit aan te tonen, moet u het inburgeringsexamen op het niveau A2 doen. Als u vóór 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen en een verblijfsvergunning hebt gekregen, dan mag u de schriftelijke vaardigheden op niveau A1 doen. De mondelinge vaardigheden moet u wel op niveau A2 doen.

Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel.
Op het praktijkexamen laat u zien dat u weet hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat u de Nederlandse taal kunt spreken en schrijven. Ook laat u zien dat u zelf dingen kunt regelen in Nederland. Op het centrale examen krijgt u vragen over de Nederlandse regels en gewoonten. Tijdens het examen moet u ook laten zien dat u goed Nederlands spreekt. Bij het examen gebruikt u de computer en de telefoon. Er zijn drie verschillende centrale examens:
    1.    Kennis van de Nederlandse samenleving.
    2.    Toets Gesproken Nederlands.
    3.    Elektronisch praktijkexamen.

Huiselijk geweld
Mishandeling, verkrachting, alle mogelijke geweld in de huiselijke sfeer.