Aanhouding verdachte
Arrestatie; u kunt alleen worden aangehouden als u verdachte bent van een strafbaar feit

Aanhouding van de zaak
als een zaak ter zitting wordt aangehouden, betekent dit dat de zitting niet wordt afgerond, maar op een later tijdstip wordt voortgezet

Advocaat
raadsman of raadsvrouw; hij/zij vertegenwoordigt u in de strafzaak en komt voor uw belangen op

Arrest
uitspraak van het gerechtshof in uw strafzaak

Cassatie
als u het niet eens bent met de uitspraak in het hoger beroep, dan kunt u binnen 14 dagen in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Deze beoordeelt alleen of het recht juist is toegepast. Voor het voeren van deze procedure heeft u een advocaat nodig.

Bewaring
periode van maximaal 14 dagen van voorlopige hechtenis, volgend op de inverzekeringstelling

Dagvaarding
oproep om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat ook waarvan u wordt verdacht.

Delict
strafbaar feit, een gedraging die wettelijk strafbaar is gesteld

Gerechtshof
Wordt ook wel kortweg 'Hof' genoemd: hogere rechterlijke instantie

Gevangenhouding
volgt op de bewaring, kan voor 30 tot 90 dagen worden uitgesproken

Griffier
iemand die tijdens de rechtszitting naast de rechter zit en aantekeningen maakt van wat er gebeurt en gezegd wordt

Hoge Raad
hoogste rechterlijke instantie

Hoger beroep
Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank, kunt u hiertegen binnen 14 dagen na de dag dat het vonnis bekend is gemaakt hoger beroep instellen. Hiermee geeft u aan dat u de zaak aan het gerechtshof wil voorleggen. U kunt uw advocaat vragen om voor u hoger beroep in te stellen.

Inverzekeringstelling
Als de (hulp)officier van justitie vindt dat u langer moet blijven op het politiebureau, na het ophouden voor verhoor, wordt u voor de duur van te hoogste drie dagen in verzekering gesteld. Deze termijn kan één keer met drie dagen worden verlengd. U ontvangt het bevel tot inverzekeringstelling op papier van een politieambtenaar.

Leerstraf
bij wijze van straf volgt u een cursus of training

Meervoudige kamer
Er zijn drie rechters bij de zitting aanwezig. Het vonnis komt twee weken nadat de zaak op zitting is afgerond.

Officier van justitie
geeft leiding aan het politieonderzoek en bepaalt of een zaak voor de rechter wordt gebracht. De OvJ doet op zitting een voorstel over de afdoening van de zaak
(bv. welke straf moet worden opgelegd)

Openbaar ministerie
instantie waar de officier van justitie werkt

Ophouden voor verhoor
verblijf op het politiebureau na de aanhouding en tot de inverzekeringstelling

Piketadvocaat
De dienstdoende advocaat die u bezoekt op het politiebureau, tenzij u om een specifieke advocaat heeft gevraagd (`voorkeursadvocaat`).

Pleidooi
Wat uw advocaat namens u ter verdediging tijdens de zitting naar voren brengt

Politierechter
De rechter die in minder ingewikkelde en minder ernstige zaken recht spreekt. Hij spreekt direct, aan het einde van de zitting, het vonnis uit.

Raadkamer
Drie rechters die beslissen over de gevangenhouding, en over andere speciale onderwerpen

Raadsman of raadsvrouw
Advocaat, dus degene die voor uw belangen opkomt in een strafprocedure   

Rechtbank
Lagere rechterlijke instantie

Rechter-commissaris
onderzoeksrechter; beslist over de vordering tot bewaring   

Requisitoir
de officier van justitie brengt tijdens de zitting in zijn requisitoir naar voren wat hij vindt van de zaak

Schorsing
De voorlopige hechtenis kan worden geschorst. Dit betekent dat u niet meer vast zit. Aan de schorsing worden voorwaarden verbonden.

Schorsing onderzoek ter zitting
Aanhouding van de zaak. E zaak wordt op een andere zitting verder behandeld.

Sepot
Een beslissing van de officier van justitie dat de zaak niet voor de rechter komt. Er kunnen voorwaarden worden verbonden aan een sepot

Strafbaar feit
Een gedraging die bij wet strafbaar is gesteld.

Strafzitting
De officier, de rechter en de advocaat zijn aanwezig. Tijdens deze zitting wordt uw strafzaak behandeld. Centraal staan de vragen of er bewijs is voor de feiten waarvan u verdacht wordt, of u strafbaar bent en of er een straf moet worden opgelegd. U heeft als verdachte het laatste woord. De uitspraak hoort u direct (bij de politierechter) of na 14 dagen (meervoudige kamer)

Tenlastelegging
De omschrijving van de gedraging waarvan u verdacht wordt. De tenlastelegging staat in de dagvaarding.

TOM-zitting
Een zitting bij het openbaar ministerie waarbij u een voorstel tot een schikking krijgt. Als u hiermee akkoord gaat, komt de zaak niet voor de rechter.

Verdediging
Uw advocaat voert het woord om u te verdedigen

Vonnis
Uitspraak van de rechtbank in uw strafzaak.

Voorlopige hechtenis
Een verdachte kan nog voordat hij is veroordeeld worden vastgehouden in het Huis van Bewaring.

Vordering benadeelde partij
De aangever (het slachtoffer) kan vergoeding van de door hem/haar geleden schade verzoeken in de strafzaak. De rechter beslist over toewijzing van de vordering.

Werkstaf
Bij wijze van straf doet u onbetaald werk. Als u de werkstraf niet goed doet, dan kan de officier van justitie beslissen dat u alsnog in de plaats daarvan detentie moet ondergaan.

Zwijgrecht
Een verdachte is niet verplicht antwoord te geven op de vragen die de politie of de rechter hem stelt. Hij heeft het recht zich op zijn zwijgrecht te beroepen. Dit is niet altijd in uw belang. Bespreek dit met uw advocaat.