(echt) scheidingsconvenant
overeenkomst waarin partijen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding.

Akte van berusting
document dat getekend wordt indien betreffende partij akkoord gaat met de scheiding, zodat deze kan worden ingeschreven in de registers van de burgelijke stand.

Bemiddeling of mediation
partijen komen zelf tot een gezamenlijke oplossing van hun conflict met behulp van een onafhankelijke derde (de mediator of bemiddelaar).

Beschikking
uitspraak van de rechter

Co-ouderschap
ouderschapsregeling waarbij de ouders de zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen.

Griffier
de griffier bereidt een rechtzaak voor en maakt tijdens de zitting een verslag van wat er gebeurt en gezegd wordt.

Grosse
een gewaarmerkt afschrift van een vonnis of beschikking dat voor de partijen bestemd is.

Kort geding
spoedprocedure, waarbij de rechter voorlopige maatregelen treft.

LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)
Instantie welke kosteloos zorgdraagt voor het innen van kinder – of partneralimentatie indien de onderhoudsplichtige verzuimt te betalen.

Ondertoezichtstelling
maatregel waarbij het gezag van de ouders wordt beperkt. Het gezin krijgt begeleiding van een gezinsvoogd.

Ouderlijk gezag
de ouder die het gezag heeft over een kind heeft de bevoegdheid om beslissingen over zijn verzorging en opvoeding te nemen en heeft het bewind over zijn vermogen.

Ouderschapsplan
regeling waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken maken over hun minderjarige kinderen.

Proces-verbaal
het verslag van de zitting opgesteld door de griffier.

Uithuisplaatsing
maatregel waarbij een kind uit huis wordt geplaatst in een pleeggezin of instelling.

Viergesprek
gesprek waarbij partijen, ieder samen met hun advocaat, proberen tot een overeenstemming te komen.

Voogdij
gezag uitgeoefend door iemand anders dan de ouders.

Voorlopige voorziening
uitspraak van de rechter waarin hij voorzieningen treft voor de duur van de echtscheidingsprocedure.