Verder-online nieuws

17 juni 2019

Bij een echtscheiding bestaat soms het misverstand dat van een verhuizing pas melding kan of moet worden gemaakt na de echtscheiding. Dat klopt niet!

Per de datum dat feitelijk elders wordt gewoond, moet de adreswijziging worden doorgegeven.

Aangifte is mogelijk van 4 weken ervoor tot 5 dagen erna. De inschrijving  is natuurlijk vaak ook een belang in verband met het verkrijgen van toeslagen en/of fiscale voordelen.

Bij een echtscheiding kunnen zich in de praktijk enkele problemen voordoen.

 Weigering tot uitschrijving van het gezamenlijke adres

Het komt voor dat een van de partners naar elders vertrekt, maar weigert om zich uit te schrijven van het oude adres. Degene die in de woning achterblijft kan daardoor geen bijstandsuitkering aanvragen, geen kindgebonden budget en geen huur- en zorgtoeslag. In dat geval is het mogelijk om de gemeente te verzoeken een onderzoek te verrichten en de gemeente is verplicht om aan de verzoek gevolg te geven. Het vooruitzicht van een mogelijke boete voor de vertrekker op grond van de wet kan helpen. Eventueel kan voorlopig een briefadres worden opgegeven.

 Geheim adres

In geval van huiselijk geweld of andere narigheid kan het van belang zijn dat het adres van de vertrekker niet bekend wordt. De Wet geeft de mogelijkheid om op de persoonslijst een aantekening te laten zetten voor beperking van de verstrekking van gegevens aan derden. In afwijking hiervan verstrekt het college van B&W de gegevens toch, indien de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Als het opnemen van een woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is, kan de betrokkene in plaats van zijn woonadres een briefadres kiezen.

Vakantiepark

Sommige mensen zouden maar wat graag een adres opgeven, maar zij kunnen geen woonruimte vinden. Met name bij een echtscheiding is dit een groot probleem. Het komt steeds vaker voor dat dan een noodoplossing wordt gevonden door (soms met de kinderen) in een chalet op een vakantiepark te verblijven en het adres van een vriend of familielid op te geven als woonadres.

In de wet bestaat daarbij het risico op een flinke boete, zowel voor de bewoner van het chalet als voor degene die zijn adres ter beschikking stelt.