(Echt)scheidingsbemiddeling

Wat is mediation? Mediation (bemiddeling) is gericht op het onderling regelen van de scheiding, zonder dat hier een rechter aan te pas hoeft te komen. Doel van de mediation is het maken van goede afspraken tussen beide ex-partners over (o.a.) de kinderen, de alimentatie en de verdeling van bezittingen, schulden en het pensioen. Dat maakt de kans dat er ook op termijn geen diepgaande en slepende conflicten ontstaan het grootst.
Een schrikbeeld is de 'vechtscheiding', waarbij de verhoudingen zo verstoord raken dat er helemaal geen communicatie meer mogelijk is anders dan via advocaten. Bijna altijd worden de kinderen daarvan de dupe. Gelukkig kan het meestal ook anders. Het is heel goed mogelijk de echtscheiding samen te regelen als u begeleid wordt door een bemiddelaar. De beide partners nemen in dat geval niet ieder een eigen advocaat, maar gaan met zijn tweeën naar één gespecialiseerde advocaat-mediator.

Deze bemiddelaar is weliswaar gespecialiseerd advocaat, maar treedt tijdens de bemiddeling niet op als advocaat van één van beiden, of van allebei. De bemiddelaar kiest uitdrukkelijk geen partij, maar is onafhankelijk en zoekt samen met de partners naar oplossingen die de belangen van beide partijen recht doen. Vanuit zijn of haar deskundigheid als advocaat draagt de bemiddelaar wel oplossingen aan die passen in de wet- en regelgeving. De advocaat-mediator beheerst het Recht en weet, of kan uitzoeken, wat wel en niet kan.

KOSTEN: VOORDELIG SAMEN SCHEIDEN!

Bij ons kunt u via mediation, als één van u of u allebei voor een toevoeging in aanmerking komt, voordelig scheiden. U betaalt bij ons altijd de laagste eigen bijdrage, € 53,- of € 105,-. Dat komt doordat wij MfN geregistreerd zijn.
Dat voordeel hebt u niet bij een “gewone” advocaat. Daarnaast betaalt u altijd, bij iedere advocaat, tenminste € 78,- griffierecht.


Bij een echtscheiding geldt ieders eigen inkomen en vermogen. Dat wordt dus niet opgeteld. Als er kinderen in het huishouden zijn dan geldt ieder als éénoudergezin.

Komt één van u beiden niet in aanmerkling voor een toevoeging dan wordt de helft van de uren op uurtarief in rekening gebracht.

Voorbeeld 1: het verzamelinkomen van de vrouw over 2015 (het peiljaar) was €10.000 en dat van de man was € 23.000,-. U woont nog samen met de kinderen. Bij ons betaalt u dan samen een eigen bijdrage van 2 x € 53 = € 106,- , bij een niet MfN-advocaat 2 x € 340,- = € 680,-. Dat scheelt al aanzienlijk, maar:

Voorbeeld 2: het verzamelinkomen over 2015 van de vrouw was € 30.000,- en dat van de man ook. U woont nog samen met de kinderen. Bij ons betaalt u dan samen een eigen bijdrage van 2 x 105 = € 210, - maar bij een niet MfN -advocaat maar liefst 2 x € 849,- = € 1.698,-!

Voorbeeld 3: u hebt geen kinderen, het verzamelinkomen van de vrouw over 2015 is € 18.000,- en dat van de man € 25.000,- Bij ons betaalt u 2 x € 105,- = € 210,-, bij een niet MfN -advocaat € 340,- + € 849,- = € 1.189,-

Het grote financiële voordeel van samen en respectvol scheiden is dus dat u altijd, in geval van een toevoeging, voor de laagste bijdrage in aanmerking komt. Dat is niet het geval als ieder een eigen advocaat neemt. Samen scheiden is niet alleen veel beter voor de kinderen en de onderlinge verhoudingen, maar ook voor uw portemonnee!

Als u ons geheel of gedeeltelijk op urenbasis moet betalen, dan kunt u via zelfwerkzaamheid aanzienlijk besparen.

De gang van zaken De afspraken worden door de advocaat-mediator vastgelegd in een convenant, de echtscheidingsovereenkomst. Die wordt door beide partijen getekend. Als u kinderen heeft, wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld. Tot slot stelt de advocaat-mediator een zogeheten 'gezamenlijk verzoekschrift' op dat samen met het convenant en het ouderschapsplan als één document naar de Rechtbank wordt gestuurd. Enkele weken hierna geeft de Rechtbank een 'echtscheidingsbeschikking' af. De inhoud van het convenant maakt deel uit van die beschikking en is op die manier ook afdwingbaar als er onverhoopt toch later problemen komen. De rechterlijke procedure gaat helemaal schriftelijk, u hoeft dus niet naar de rechtbank.
Een scheidingsbemiddeling bestaat meestal uit twee tot drie gesprekken van ongeveer anderhalf à twee uur. Bij alle gesprekken zijn altijd beide partners en de bemiddelaar aanwezig. De bemiddelaar voert alleen bij hoge uitzondering, en alleen in goed overleg, gesprekken met één van de partners. Dat gebeurt alleen als de bemiddeling vast dreigt te lopen. Ook telefonisch en per e-mail kunnen er geen onderonsjes zijn.
Voorafgaand aan het eerste gesprek krijgt u de concept-mediationovereenkomst toegestuurd. In het gesprek nemen we die door, waarna deze kan worden getekend. U krijgt ook van te voren de gedragsregels voor de bemiddelaar toegestuurd. Na doorspreken en tekenen van de overeenkomst kan de bemiddeling beginnen. Alle onderwerpen die besproken moeten worden komen dan aan de orde.
Aan de hand van de uit het eerste gesprek verkregen informatie wordt bekeken hoe het verder moet. De van belang zijnde juridische, financiële en feitelijke gegevens moeten worden verzameld, en de partners moeten over bepaalde dingen nadenken.
In de volgende bijeenkomst wordt, naar elkaar luisterend, door beide partners gezocht naar creatieve oplossingen. Als de emoties te hoog oplopen zal de bemiddelaar proberen het gesprek weer op gang te brengen en ruimte voor onderhandelen te scheppen. Daarbij zal zo nodig ook de wijze van communiceren aan de orde komen.
Uiteindelijk komen de gekozen oplossingen en de gemaakte afspraken op papier in het convenant.
Indienen bij de rechtbank Dat convenant wordt met een gezamenlijk verzoek naar de rechtbank gestuurd. Het duurt dan nog een week of 4 tot 8 tot de echtscheiding wordt uitgesproken. Daarna zorgt de mediator voor inschrijving bij de burgerlijke stand. Dat is het moment waarop de echtscheiding definitief is.
Deskundige hulp In de loop van de bemiddeling kan blijken dat er extra deskundige hulp moet worden ingeroepen, zoals een boekhouder of accountant, een psycholoog, een pensioendeskundige of een andere advocaat voor een second opinion over een bepaalde juridische kwestie.
Kosten Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u het uurtarief of krijgt u een toevoeging. Zie hiervoor de uitleg bij tarieven. Het kan ook zijn dat één van beiden een toevoeging krijgt en de ander niet. In dat geval wordt slechts de helft van de bestede uren in rekening gebracht.

Avondbespreking U wilt geen vrij nemen voor de echtscheiding. Er is dan de mogelijkheid van avondbezoek. Deze faciliteit is beperkt beschikbaar.

Ten slotte Mediation is geen relatietherapie. Emoties zullen wel aan de orde te komen, maar er wordt gestreefd naar zakelijke afwikkeling. De mediator bewaakt de gelijkheid van partijen. Het mag niet zo zijn dat de sterkste steeds 'zijn zin' krijgt. Als blijkt dat de communicatie tussen de partners erg moeilijk verloopt, kunnen er ook technieken worden ingezet om die te verbeteren. Mr. Kiers is coach counseler in de Transactionele Analyse (T.A) en kan dat toepassen in de mediation.