Uitgelicht

praktijkbeëindiging mr. H.C. Kiers

In de loop van dit jaar legt mr. H.C. Kiers na 28 jaar zijn praktijk neer. De lopende zaken maakt hij zoveel als mogelijk af. Mevrouw M.F. Kiers zet de praktijk elders voort. Nadere informatie hierover volgt nog op deze website. Cliënten van mevrouw Kiers krijgen hierover in de loop van juli 2020 bericht. U kunt dus met nieuwe zaken gewoon nog bij ons terecht. Het kantoorpand aan de Pikeursbaan wordt verkocht. 

corona

Corona-virus

Onze omgang met het onderwerp Corona is als volgt.

Wij laten de al gemaakte afspraken voor nu nog wel doorgaan en u kunt ook nog steeds een afspraak maken voor een nieuwe zaak of in een lopende zaak. We zullen geen handen schudden en gepaste afstand houden.

Ook wij willen verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen. Omdat wij een klein kantoor zijn en er dus niet veel mensen bij elkaar zijn blijven wij wel open. De secretaresse werkt zo veel mogelijk thuis.

Wat gebeurt er met kinderen als hun ouders gaan scheiden?
Voor kinderen is de scheiding van hun ouders vaak een verdrietige en onzekere periode. Als er thuis veel ruzies plaatsvinden hebben ze het misschien al zien aankomen en kunnen ze ook een beetje opgelucht zijn dat deze voorbij zijn. Maar de meeste kinderen willen toch het liefste dat hun ouders samen blijven.

Het kost kinderen tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en ze zullen, net als hun ouders, door verschillende stadia van rouw gaan (ontkenning, boosheid en verdriet, berusting en uiteindelijk acceptatie).

Kinderen kunnen op vele manieren laten zien dat ze het moeilijk hebben met de situatie: sommigen gaan weer in hun bed plassen of hebben last van driftbuien, andere kinderen trekken zich terug en worden wat stiller. Ze kunnen ook extra aanhankelijk worden omdat ze bang zijn dat ook de andere ouder 'weggaat'.

Voor kinderen is het erg vervelend als ouders na de scheiding blijven ruziemaken. Zij kunnen hierdoor in een loyaliteitsconflict verzeild raken en het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen papa of mama. Als ouders kiezen voor scheiden in overleg in plaats van een "vechtscheiding" zal de kans groter zijn dat het contact na de scheiding tussen de ouders goed blijft. Naast de ouders zelf hebben dus ook vooral de kinderen baat bij de keuze van de ouders om de scheiding zoveel mogelijk in overleg te regelen. Het feit dat iedere ouder een eigen advocaat heeft ingeschakeld, staat overleg niet in de weg. Via de advocaten kan nog altijd overleg plaatsvinden en eventueel kunnen advocaten een 'viergesprek' voorstellen, een gesprek met beide partijen en beide advocaten.

Gezag

> Gezag na einde huwelijk
Sinds 1 januari 1998 is wettelijk bepaald dat ouders na de scheiding het gezamenlijk gezag over hun kinderen behouden. Ouders hoeven hier dus niets voor te regelen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het gezag over de kinderen na scheiding bij één van de ouders komen. Bijvoorbeeld als de ouders zo slecht met elkaar communiceren dat de kinderen tussen de ouders 'klem en verloren' dreigen te raken. Uit het gezamenlijke gezag vloeit voort dat over de grote dingen van het leven, zoals schoolkeuze, ziekenhuisopname, buitenlandse reizen en verhuizing overleg moet worden gevoerd.

> Gezag na einde geregistreerd partnerschap
Bij het einde van het geregistreerd partnerschap blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag over het tijdens het geregistreerd partnerschap geboren kind bestaan. Ouders hoeven ook in deze situatie niets te regelen. In geval van geregistreerd partnerschap kunnen zich een aantal uitzonderingssituaties voordoen waarover wij u graag willen informeren.

> Gezag na einde samenwonen
Als ouders ongehuwd samenwonen en geen geregistreerd partnerschap hebben afgesloten kunnen zij toch het gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben. De vader moet dan de kinderen hebben erkend en beide ouders moeten dan het gezamenlijk gezag hebben laten registreren. Als ouders dan uit elkaar gaan blijft het gezamenlijk gezag over de kinderen voortbestaan. Als er geen verzoek om gezamenlijk gezag is ingediend, dan heeft alleen de moeder het gezag over de kinderen, zowel tijdens de relatie als na de verbreking ervan. Vader kan echter wel na de scheiding alsnog bij de rechtbank om gezamenlijk gezag verzoeken.

Zorg en omgang na scheiding
Na de scheiding blijft u beiden ouders van uw kinderen. Hoewel u als ouders niet meer samenwoont of een partnerrelatie met elkaar heeft, blijft u beiden verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen en hebben zowel ouder als kind recht op omgang met elkaar.

Omgang met de kinderen
Als u beiden na de echtscheiding de kinderen regelmatig wilt zien, zullen hier afspraken over gemaakt moeten worden.
Indien u er samen uit wilt komen zijn er veel mogelijkheden: u kunt de omgangsregeling laten aansluiten bij uw werktijden, bij de schooltijden van de kinderen en rekening houden met de onderlinge woonafstand.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor co-ouderschap, dat is een gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen. Bij een keuze voor co-ouderschap is het van belang dat ouders goed met elkaar kunnen overleggen en dat er wordt nagegaan of de regeling ook aansluit bij de wensen van de kinderen.

Vakanties en feestdagen
Behalve afspraken over de omgangsdagen door het jaar heen zullen er ook afspraken dienen te worden gemaakt over wie de zorg voor de kinderen heeft tijdens de vakanties, feest- en verjaardagen. Ook hierbij wordt ernaar gestreefd dat de afspraken aansluiten bij de wensen van de ouders, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de belangen van de kinderen.

Ouderschapsplan
Bij het verzoekschrift tot echtscheiding zal ook een ouderschapsplan moeten worden ingeleverd bij de rechtbank. Dit plan dient te verwoorden hoe ouders na de scheiding de zorg over de kinderen willen verdelen en invullen. Ouders gaan hier verschillende mee om. Sommigen stellen samen een ouderschapsplan op. Anderen laten zich hierbij bijstaan door een (eigen) advocaat. Het ouderschapsplan gaat over diverse onderwerpen die de zorg en opvoeding van de kinderen betreffen, waaronder school, medische zorg en de frequentie en duur van de contactregeling. De rechter zal een beslissing nemen over de punten waarover de ouders het niet eens kunnen worden.

Kinderalimentatie
Als ouders uit elkaar gaan zal er een beslissing moeten worden genomen hoe de kosten voor de kinderen over de beide ouders verdeeld worden.
Wettelijk zijn beide ouders onderhoudsplichtig voor hun kinderen totdat zij meerderjarig zijn. Deze verplichting geldt zowel tijdens het huwelijk als na echtscheiding, tijdens het samenleven of geregistreerd partnerschap als na beëindiging daarvan. Ten aanzien van 'jongmeerderjarigen' (van 18 tot 21 jaar) bestaat er een verlengde onderhoudsplicht voor ouders. Vaak wordt ook nog afgesproken dat de ouders de kinderen financieel in de gelegenheid zullen stellen een studie af te maken. Dan kan de onderhoudsplicht tot bijvoorbeeld tot het 25e jaar verlengd worden.

Kosten van de kinderen
Als eerste dienen ouders te bepalen hoe hoog de maandelijkse kosten voor de kinderen zijn. Ouders kunnen een lijstje opstellen van de werkelijk gemaakte kosten voor hun kinderen. Een mogelijkheid is ook aan te sluiten bij informatie van het NIBUD. Het NIBUD heeft aan de hand van CBS-cijfers een systeem ontwikkeld voor het vaststellen van de maandelijkse kosten van kinderen. Uit de door het NIBUD opgestelde tabellen is af te lezen hoeveel kinderen per maand kosten bij een bepaald netto inkomen per maand. De kosten zijn daarnaast afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Ook de rechter zal die tabel hanteren als ouders er zelf niet uitkomen.

Verdeling van de kosten
In overleg kunnen ouders vervolgens zelf bepalen hoe zij de kosten voor de kinderen willen verdelen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat ieder een bijdrage levert naar rato van het inkomen dat hij/zij verdient. Ook hier kan aangesloten worden bij de normen die de rechterlijke macht hanteert, de zogeheten ‘tremanormen’.

Verder-online nieuws

10 juli 2020