Uitgelicht

praktijkbeƫindiging mr. H.C. Kiers

In de loop van dit jaar legt mr. H.C. Kiers na 28 jaar zijn praktijk neer. De lopende zaken maakt hij zoveel als mogelijk af. Mevrouw M.F. Kiers zet de praktijk elders voort. Nadere informatie hierover volgt nog op deze website. Cliënten van mevrouw Kiers krijgen hierover in de loop van juli 2020 bericht. U kunt dus met nieuwe zaken gewoon nog bij ons terecht. Het kantoorpand aan de Pikeursbaan wordt verkocht. 

corona

Corona-virus

Onze omgang met het onderwerp Corona is als volgt.

Wij laten de al gemaakte afspraken voor nu nog wel doorgaan en u kunt ook nog steeds een afspraak maken voor een nieuwe zaak of in een lopende zaak. We zullen geen handen schudden en gepaste afstand houden.

Ook wij willen verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen. Omdat wij een klein kantoor zijn en er dus niet veel mensen bij elkaar zijn blijven wij wel open. De secretaresse werkt zo veel mogelijk thuis.

Welkom bij Kiers Advocaten & Mediators in Deventer. Wij zijn gespecialiseerd in familierecht en vreemdelingenrecht. Ook voor WSNP kunt u bij ons terecht. Voor  strafrecht, verwijzen wij u door naar mr. Van der Lem, die u wel op ons kantoor kan ontvangen,

Behalve als uw advocaat treden wij ook op als scheidingsmediator. Hierbij staat voorop dat de scheiding of een ander probleem, zoals omgang, alimentatie, gezag erkenning, in goed overleg worden geregeld.

Wij zijn lid van NOVA, de Nederlandse Orde van advocaten. adres van de Orde: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.

privacyverklaring: zie onder aan deze pagina

model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Mr. M.F. Kiers en mr. H.C. Kiers hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

M.F. Kiers:

– Personen en familierecht

– Asielrecht

– Vreemdelingenrecht

– WSNP

H.C. Kiers:

Personen en familierecht

Deze registratie verplicht ons elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kiers Advocaten & Mediators is een maatschap. Er wordt dus voor gezamenlijke rekening en risico gewerkt.

Wij werken volgens de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht. 

 

1.  De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en

     oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation - en legt in zijn

     opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.

2.  Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij

     ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die

     gewonnen of verloren kan worden.

3.  De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij

     stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict

     beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf

     over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor

     geëigende voorzieningen.

4.  De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht

     van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging

     van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met

     andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.

5.  De advocaat hanteert een professionele distantie, maar de-escaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.

6.  De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.

7.  De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt

     blijven, aan beide zijden.

8.  De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en

     vaardigheden.

Privacy verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en derden. Wij gaan hier vanzelfsprekend uitermate zorgvuldig mee om. Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van een specifiek belang (bijvoorbeeld marketing) en het ook gerechtvaardigd is om de betreffende persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken. De gegevens worden ook alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt mogen worden en de persoonsgegevens worden dus niet voor andere zaken gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wettelijke verplichting tot identificatie

Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten vast te stellen. Cliënten moeten zich dan ook identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Wij noteren de geldigheidsduur van de kaart, het kaartnummer en de geboortedatum. In bepaalde gevallen, indien de wet ons hiertoe verplicht (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op de Rechtsbijstand), noteren wij ook het BSN of maken wij een kopie van identiteitsbewijs dat we vervolgens opslaan in ons dossier.

Uitvoering overeenkomst / dienstverlening

Om met onze cliënten en andere betrokken derden in een bepaald dossier te kunnen communiceren hebben wij hun contact- en adresgegevens nodig. Ook hebben wij andere (persoonlijke) informatie nodig over onze cliënten maar ook van derden. Deze persoonsgegevens, dat allerlei informatie kan omvatten, hebben wij nodig om onze kerntaak en dienstverlening, het verlenen van juridisch advies en bijstand, adequaat te kunnen uitoefenen.

Nieuwsbrieven en uitnodigingen events

Verder gebruiken zo nu en dan de e-mailgegevens en telefoonnummers van (de contactpersonen van) onze cliënten en relaties om hen te informeren over door ons georganiseerde evenementen of om hen nieuwsbrieven te verzenden. In geval van bezwaar staken wij deze verwerking.

Intrekken toestemming

U kunt altijd een gegeven toestemming voor verwerking intrekken als wij de persoonsgegevens uitsluitend om die reden mogen verwerken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking staken.

Professioneel beheer en beveiliging

Alle persoonsgegevens bewaren wij in (digitale) dossiers. Teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden maken wij voor het beheer van onze digitale dossiers gebruik van professionele en ter zake gespecialiseerde dienstverleners.

Persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden (niet zijnde verwerkers) indien de wet ons hiertoe verplicht of indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan toezenden van (digitale) documenten/stukken (waarin persoonsgegevens zouden kunnen staan) aan de volgende partijen: rechterlijke instanties of daarmee gelijk te stellen instanties (zoals de belastingdienst, arbiters, geschillencommissies en/of UWV), wederpartijen, deurwaarders, medisch adviseurs, financieel adviseurs of andere bij zaak betrokken derden zoals mediators. Verder verstrekken wij in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Na afronding van de zaak wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Dossiers (en de daarmee de persoonsgegevens in die dossiers) worden bewaard voor 7 jaar overeenkomstig de fiscale bewaarplicht voor administratie. Als uitgangspunt geldt dus dat een dossier minimaal 7 jaar na de sluiting ervan wordt bewaard. Voorts worden de wettelijke verval- en verjaringstermijnen gevolgd. Dit laatste kan ertoe leiden dat stukken als gevolg daarvan noodzakelijkerwijs langer moeten worden bewaard.

Rechten

U heeft het recht om inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken of een beperking van de verwerking van een bepaald persoonsgegeven of het wissen daarvan te verzoeken. Ook heeft u het recht om – op verzoek – persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat aangeleverd te krijgen. Hierbij geldt wel de beperking dat wij kunnen besluiten om geen gehoor te geven aan deze verzoeken indien wij als gevolg daarvan in strijd zouden handelen met onze (wettelijke) plicht op grond van de Advocatenwet en aanverwante wet- en regelgeving en/of in strijd zouden handelen met ons primaire plicht tot behartiging van de belangen van onze cliënten.

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en er kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende instantie (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Kiers advocaten en mediators maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

Vragen / contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Verder-online nieuws

10 juli 2020